Gemeenteraadsverkiezingen 2014 • 9 vragen over de binnenstad

Verkiezingsposter Gemeente Kampen

De wijkvereniging heeft 9 vragen gesteld aan alle politieke partijen met betrekking op de binnenstad. De partijen hebben royaal hun medewerking verleent, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Lees hier de (letterlijk overgenomen) antwoorden die inzicht geven in hoe de toekomstige raad over de binnenstad denkt.

 

(U kunt alle vragen & antwoorden ook als PDF downloaden)

 

 

 

 

 
Download
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 • 9 vragen over de binnenstad
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 antwoorde
Adobe Acrobat document 177.1 KB

1. Fietsverbindingen. Om vanuit de binnenstad station Zuid via de kortste route te bereiken met de fiets dient men de weg goed te kennen. Vaak dient men van richting te veranderen en gaten in de weg te ontwijken. Zijn partijen voornemens de komende periode aandacht te schenken aan het verbeteren van de fietsverbindingen binnen Kampen? Zou een hoofdfietsnetwerk gerealiseerd kunnen worden?

 

Lijst 1 ChristenUnie:

De ChristenUnie vindt een goede en snelle fietsverbinding tussen Kampen Zuid en het stadscentrum een absolute voorwaarde. Dat is een van de prioriteiten die de ChristenUnie wil uitvoeren voor de komende 4 jaar. Wij willen ook onderzocht hebben of Kampen geschikt is voor een KampenCityBike, waarbij reizigers met de trein eenvoudig een fiets kunnen charteren die hen naar het centrum van Kampen kan brengen en die zij indien gewenst kunnen achterlaten in het centrum dan wel bij Station Kampen.

 

Lijst 2 CDA:

Het CDA Kampen is een groot voorstander van goede fietsroutes zowel binnen de stad als ook in het buitengebied; praktisch, gezond en ook van belang voor het recreatief beleven van Kampen! Er zijn al hoofd-fietsverbindingen tussen de verschillende wijken. De fietsers die vanuit de wijk de binnenstad richting station Zuid willen kunnen kiezen uit: - Kennedylaan + aansluiting Europallee; - of via de Hendrik van Viandenstraat + aansluiting Europa-allee - of via de Kastanjelaan, Acacialaan+ Europa allee. - via de Europa-allee kan men via de Veneweg en Sportpad het station Zuid bereiken. Wellicht kan er in de aanduiding en markering of herkenbaarheid van de routes (als straks de infrastructuur verder in de nieuwe Stationswijk is aangelegd) wel een en ander verbeterd worden. Als er klachten zijn over het wegdek, dan kunnen die gemeld worden bij het Servicemeldpunt van de gemeente Kampen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun u contact opnemen met de CDA-fractie.

 

Lijst 3 GBK:

Wanneer er een duidelijke behoefte bestaat aan een betere bewegwijzering voor fietsers, zal daar zeker aandacht aan besteed moeten worden. GBK wil er echter voor waken dat de binnenstad en de ring een “woud” van bordjes wordt, zodat uiteindelijk niemand meer “door de bomen het bos gaat zien”. Dus bordjes prima, maar niet te veel. Een verbetering van de fietsroutes vanuit de binnenstad zou ook goed kunnen, echter om nieuwe fietspaden aan te leggen zal erg moeilijk zijn in de historische binnenstad. Wel wil GBK graag meedenken om het fietsverkeer voorrang te geven op die plaatsen waar –om welke reden dan ook- de straat of omgeving opgebroken en/of veranderd gaat worden.

 

Lijst 4 SGP:

De SGP is van mening dat goede verkeersverbindingen van groot belang zijn. Enkele zaken die wij relevant vinden voor de Kamper samenleving is een goede aansluiting op het openbaar vervoer. Zeker fietspaden zijn daarvoor belangrijk. Wij willenklachten over voet- en fietspaden snel aanpakken en nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen zo snel mogelijk op het openbaar vervoer en het fietspadennetwerk aansluiten. Een hoofdfietsnetwerk zou een oplossing hiervoor kunnen zijn.

 

Lijst 5 PvdA:

De PvdA vindt het heel belangrijk dat de fiets- en voetgangerverbindingen verbeterd worden, zeker van en naar Station Zuid. Fiets en te voet vinden wij voor de hoofdverbindingen belangrijker dan de auto. Fietsers hebben in ons idee dan ook voorrang op doorgaande hoofdroutes. Het is goed voor het milieu, goed voor de gezondheid, goed voor de veiligheid en mensen hebben makkelijker sociale contacten met elkaar. Dit heeft een zeer belangrijke plaats in onze ideeën.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD vindt veiligheid een belangrijk onderwerp en zal een voorstander zijn van het “ in kaart “ brengen van een veilig en efficiënt hoofdfietsnetwerk qua kosten en baten. De VVD is ook reëel en merkt daarom op dat binnen de begroting weinig ruimte is voor nieuw beleid.

 

Lijst 7 GroenLinks:

GroenLinks wil een netwerk aanleggen van fietsroutes waar fietsers voorrang hebben op de auto. De snelste en veiligste route van A naar B, bijvoorbeeld van station naar station of van hartje IJsselmuiden naar de VO-scholen in Kampen of van De binnenstad naar De Maten, moet in een oogopslag helder zijn. Dat maakt fietsen aantrekkelijker. En het voorkomt 'sluipverkeer' in Broederstraat en de stegen. In de binnenstad komen voldoende stallingmogelijkheden voor de fiets om terrassen, winkelstraten en woningen te ontlasten. In samenwerking met ondernemers komen er oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bestaande 'fietssnelwegen' naar grote school- en werklocaties in Zwolle moeten beter aansluiten op de fietsstraten in Kampen. Bij het strooien in de winter krijgen hoofdfietsroutes en buslijnen voorrang. Verkeerslichten wil GroenLinks voorzien van seconden-tikkers en regensensoren.

 

Lijst 8 D66:

D66 wil investeren in een verbetering van de fietsverbindingen in Kampen. Het gaat daarbij zowel om de bereikbaarheid van de binnenstad als de veiligheid van fietsers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad en moet daarom goed bereikbaar zijn. De fiets is een duurzaam transportmiddel en toeristische fietsers zijn belangrijk voor de stad, daarom vindt D66 een goed en veilig fietsnetwerk zeer belangrijk.

 

Lijst 9 SP:

Kampen is een prettige stad om te fietsen, dat moet zo blijven. De SP wil verbeteringen doorvoeren als daar aanleiding toe is. Veiligheid van fietsers staat daarbij voorop. Het aanleggen van een hoofdfietsnetwerk is geen prioriteit van de SP.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 


 

2. De reconstructie van de Ebbingestraten was lange tijd uitzichtloos, nu moet de uitvoering in 2015 plaats gaan vinden. Het is een racebaan met slechte bestrating waardoor het ook voor fietsers niet meer veilig is. Wilt u zich blijven inzetten voor de uitvoering van de reconstructie in 2015? En dat niet in de nieuwe meerjarenbegroting juist hier financiële ruimte wordt gezocht?

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

Wat de ChristenUnie betreft is het niet bespreekbaar dat de voorziene aanpassing van de Ebbingestraten niet worden uitgevoerd. Wij kunnen instemmen met een uitstel totdat de nieuwbouw van de 2e fase Magaretha aan de Burgwal is gerealiseerd. 

 

Lijst 2 CDA: 

De reconstructie van de Ebbingestraten is uitgesteld. De gemeente wil de herbestrating uitvoeren in 2015, na de realisatie van Margaretha aan de Burgwal. De bedoeling hiervan is om een veilige route van noord naar zuid te handhaven, nu de Burgwal vaak dicht is in verband met de bebouwing. 

De gemeente heeft over deze kwestie volgens onze informatie reeds contact opgenomen met het bestuur van de wijkvereniging Binnenstad. Het CDA blijft vanzelfsprekend zich inzetten voor de reconstructie en een veilige verkeersroute over de Ebbingestraten!

 

Lijst 3 GBK:

De reconstructie voor 2015 blijft staan en daar waar het mogelijk is of wordt zal die reconstructie naar voren gehaald kunnen worden. Het mag echter ook duidelijk zijn dat de meerjarenbegroting weinig ruimte biedt om zaken naar voren te halen of om zaken uit te breiden. De gemeentelijke financien bieden slechts geringe mogelijkheden voor “nieuw” beleid. Veiligheid in het verkeer en met name voor fietsers en voetgangers kan van GBK echter op prioriteit rekenen.

 

Lijst 4 SGP: 

De SGP vindt de leefbaarheid van de wijken erg belangrijk. Zeker in de binnenstad moet de veiligheid voor de inwoners aanwezig zijn. Daarom pleit de SGP voor een spoedige reconstructie voor de Ebbingestraten, zodat enerzijds deze straten verkeersluw worden, anderzijds de veiligheid voor fietsers verhoogd wordt.

 

Lijst 5 PvdA:

De reconstructie van de Ebbingestraten stond in de planningen voor 2014 opgenomen, inclusief budget. De werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2015 om een praktische reden, namelijk de overlast van de nieuwbouw van Huize Margaretha. Hier zijn geen financiële motieven bij gebruikt. Hier willen wij ook zeker niet aan tornen. Er staat vooralsnog geen nieuwe bezuinigingsronde gepland waardoor deze vraag eigenlijk ook niet aan de orde is.

 

Lijst 6 VVD: 

Binnen het beschikbaar budget willen wij zo spoedig mogelijk starten met de aanpak. Echter , het deel wat deel uitmaakt van de route voor het bouwverkeer nieuwbouw Margaretha , willen wij pas aanpakken zodra de bouw gereed is. Komt de veiligheid in het geding dan moet worden gekeken of noodreparaties kunnen worden uitgevoerd.

 

Lijst 7 GroenLinks: 

Het wegdek op de Ebbingestraten is zo slecht dat het gevaarlijk wordt voor fietsers. De gemeente is verantwoordelijk voor de gevolgen, dus daar is ingrijpen nodig. Als het gaat om wangedrag van automobilisten is handhaven nu het eerste redmiddel. Een dure volledige reconstructie die weer kapotgereden wordt door het zware verkeer vanwege  Margaretha is niet verstandig: de gemeente maakt twee keer de kosten en de bewoners hebben dubbel overlast. GroenLinks zegt: doe nú wat nodig is, doe zo snel mogelijk de hele reconstructie en maak de verkeersdruk op de Ebbingestraten heel veel lager.

 

Lijst 8 D66: 

Dat de reconstructie van de Ebbingestraten wordt uitgesteld tot na de nieuwbouw van Margaretha is in financieel en verkeerskundig opzicht een verstandige keuze, maar D66 houdt vast aan de reconstructie zodra de grote bouwwerkzaamheden achter de rug zijn. Tegelijk met het verbeteren van de bestrating zal ook bekeken moeten worden hoe de verkeerssnelheid tot een veilig niveau kan worden teruggebracht.

 

Lijst 9 SP:

Het onderhoud van de Ebbingestaten staat gepland voor 2015, er is geen aanleiding voor de SP om daar van af te wijken.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 


 

3. Het benedenstroomse deel van de IJsselkade is jaren geleden ingericht als 30-km zone. Wat is het idee van de partijen over het bovenstroomse deel? Wat zijn de bezwaren om dit niet uit te voeren? 

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie is voorstander om de huidige situatie te continueren. A.w.z. dat de toegestane maximale snelheid 30 km per uur blijft en dat er twee richtingen verkeer mogelijk blijft. 

 

Lijst 2 CDA:  

Het idee is en was de IJsselkade bovenstrooms net zo uit te gaan uitvoeren als het benedenstroomse deel. Rustiger en meer boulevardachtiger. Echter dit brengt een fors financieel plaatje met zich mee; de financien voor de uitvoering ontbreken vooralsnog (c.q. er zijn op dit moment andere prioriteiten om de beperkte financiele middelen aan te besteden)

 

Lijst 3 GBK:

Er is geen enkel bezwaar en rond de binnenstad aanzienlijk te verbeteren. Voor GBK is het zeker bespreekbaar om ook de IJsselkade bovenstroom eenrichting te maken en dan wel in de richting van de stadsbrug.

 

Lijst 4 SGP:

Wanneer een beperkende verkeersmaatregel opgelegd wordt, moet dit zijn om de veiligheid of overmatig geluidsoverlast tegen te gaan. Als blijkt en aangetoond wordt dat bij het bovenstroomse gedeelte van de IJssel dit geldt, moet deze beperkende maatregel opgelegd worden. De SGP is ervoor dat dit onderzoek door het gemeentebestuur spoedig opgestart wordt.

 

Lijst 5 PvdA:  

Het bovenstroomse deel van de IJsselkade is momenteel ook al 30-kilometerzone. In de plannen van de PvdA wordt het bovenstroomse deel ook éénrichtingsverkeer. De gewonnen ruimte en veiligheid moet ten goede komen aan wandelaars, fietsers en verblijfsrecreatie. Het mooiste stadsfront van Europa moet geen plaats zijn voor een drukke verkeersader.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD is van mening dat de IJsselkade in zijn geheel twee richtingsverkeer moet zijn. Wij zien de IJsselkade als een eerste ring rond de stad waar het verkeer zoveel als mogelijk afgewikkeld moet worden. Door de IJsselkade ook benedenstrooms tweerichtingsverkeer te maken wordt veel doorgaand verkeer uit de binnenstad gehaald. Als voorbeeld noemen wij straks de bezoeker aan het cultuurcluster in de Van Heutzskazerne die uit IJsselmuiden komt en terug wil naar IJsselmuiden. Die zal hiervoor de hele binnenstad door moeten rijden om weer bij de stadsbrug te komen. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanuit Brunneppe richting de stadsbrug. Het argument dat zo’n maatregel aanzuigend werkt voor doorgaand verkeer uit de richting Dronten , ondersteunen wij niet.  Immers, dat verkeer zoekt zijn weg veelal via de snellere route over de N50 > de Molenbrug.

 

Lijst 7 GroenLinks:

GroenLinks pleit al jaren voor een autoluwe Binnenstad. Dat betekent voor ons dat alle zoekverkeer uit de Binnenstad moet blijven. De IJsselkade wordt dan rustiger en het IJsselfront wordt niet meer ontsierd door rijen geparkeerde auto’s. 

Eenrichtingsverkeer op beide delen van de IJsselkade helpt daarbij. Herinrichting van de IJsselkade bovenstrooms kan dan, compleet met bredere fietsstroken en een voetpad aan de waterkant. 

 

Lijst 8 D66: 

D66 wil een autoluwe binnenstad. Dat is aantrekkelijker voor bewoners en trekt meer bezoekers naar het winkelcentrum. Het drukke verkeer op de IJsselkade bovenstrooms zal daarom ook moeten worden teruggedrongen. De overlast voor bewoners moet verminderd worden, meer verkeer moet gebruik gaan maken van de Molenbrug en er moet ruimte blijven voor de bevoorrading van winkels. In de afgelopen raadsperiode heeft D66 al een voorstel gedaan dat aansloot bij die doelstellingen, dat het niet heeft gehaald. Met meer zetels kan D66 echt werk gaan maken van de autoluwe binnenstad.

 

Lijst 9 SP:

De SP vindt dat de 30-km zone voor de gehele binnenstad moet gelden, er is geen voornemen om daar van af te wijken.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 


 

4. Leegstand van het maatschappelijke vastgoed, heeft de gemeenteraad daar nog de regie in? Op welke wijze wil uw partij in de toekomst borgen dat nog meer (van oorsprong) gemeentelijke en andere beeldbepalende panden in de binnenstad na verkoop, zonder enige inspanningverplichting tot behoud, verloederen.

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie ziet met lede ogen aan dat verschillende panden leeg komen te staan. Wij zijn er daarom een voorstander van dat de bestemmingen van deze en andere beschikbaar komende panden worden opgerekt zodat ze voor meer functies in aanmerking komen, en daarmee leegstand maximaal voorkomen wordt. Het merendeel van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed heeft inmiddels een passend gebruik. 

 

Lijst 2 CDA:  

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de bezetting en benutting van het (maatschappelijk) vastgoed in Kampen namens de gemeente. Het CDA heeft altijd ingezet op een beter benutting en multifunctionele inzet van bestaande panden (voorbeeld: CDA was voor een tienercentrum in Kampen maar tegen het neerzetten van een nieuwe gebouw daarvoor wat maar enkele dagdelen per week zal worden benut. Nu wordt dit gecombineerd met de verbouwing en herinvulling van het Ukien). Het CDA zet zich ook in tegen verloedering van de beeldbepalende panden; wij hebben daarvoor bij de ergfoednota ook een aanvullend initiatief meegegeven om naast monumentale panden ook niet monumentale panden maar wel beeldbepalende panden in enige mate te beschermen. Ook een project van Stichting Stadsherstel (mede initiatief en aandringen van CDA) in het kader van Wonen boven Winkels draagt bij aan investeringen en up to date houden van panden in de binnenstad (en draagt bij aan werkgelegenheid). Wij zijn het met u eens dat verloedering van gebouwen moet worden voorkomen.

 

Lijst 3 GBK:

Het leggen van “kettingbedingen” is niet toegestaan, dus de invloed van de gemeente is beperkt. Echter wanneer het om “beeldbepalende” panden gaat heeft de gemeente meerdere instrumenten om eigenaren/gebruikers daarop te wijzen. Wanneer een pand in een staat van verval komt te verkeren, heeft de gemeente nog meer mogelijkheden, zeker wanneer er gevaar voor de omgeving dreigt te ontstaan. De gemeente zal meer gebruik kunnen maken van die bevoegdheden.

 

Lijst 4 SGP:

Leegstand van maatschappelijk vastgoed en beeldbepalende panden in Kampen moeten bewaard worden voor verloedering. De gemeente zou maximale inspanningsverplichting aan moeten gaan om dit te bereiken. Echter, gezien de economische ontwikkeling realiseert de SGP zich dat maximale inspanning niet direct tot het gewenste resultaat hoeft te leiden.

 

Lijst 5 PvdA:  

Waar het kan zoeken we naar een passende invulling van vrijkomende panden. Er is tegenwoordig een ambtenaar speciaal belast met herbestemming van dergelijke panden. De gemeente heeft sowieso de regie wanneer het gaat om gemeentelijk eigendom. Wanneer een andere partij eigenaar is, heeft deze zich te houden aan de monumentenwet en te zorgen dat het onderhoud op voldoende peil blijft. Al onze grote monumenten zijn onlangs gerestaureerd en bevinden zich in goede conditie. Kampen heeft afspraken met de Monumentenwacht voor rijksmonumenten in Kamper bezit, die geregeld de historische panden inspecteert. Dit vinden wij zeer belangrijk. Kijk alleen al maar naar het dak van het Gotisch Huis waar onlangs enkele dakpannen van verdwenen waren. Na een signaal van een binnenstadbewoner is daar gelijk door onze wethouder Janita Tabak actie op ondernomen. Voor de toekomst vinden wij deze samenwerking tussen inwoners en gemeente van groot belang. Zij zijn immers vele ‘ogen en oren’. In de Erfgoednota en in onze plannen wordt het restauratiebudget voor monumenten niet voor niets overeind gehouden. Dit restauratiebudget wordt voor 70% ingezet in de Binnenstad.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD is van mening dat de gemeente waar mogelijk sturend te werk moet gaan, maar belangrijker, vooral moet faciliteren en samenwerking met “ het veld “ moet zoeken. Het is geen gemeentelijke taak om vastgoedbeheerder te zijn.

 

Lijst 7 GroenLinks:

Dankzij GroenLinks belandde de Bovenhavenstraat niet onder de slopershamer. Er zijn meer panden die hoog op onze lijst staan als het gaat om behoud: zoals Oudestraat 4 en het schoolgebouw in de Buitennieuwstraat. De raad kan sturen via het bestemmingplan. GroenLinks wil dat de gemeente gaat bemiddelen tussen eigenaren en potentiële gebruikers.

De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om passend gebruik van (verkochte) panden zoals de synagoge, de universiteitsgebouwen en de Poorten. Wat is passend gebruik voor de Synagoge en de Poorten? Ruimte voor exposities of een symposium dat past op die locatie. Sommige gebouwen zijn geschikt voor creatieve bedrijvigheid of als horecagelegenheid. Een leegstaand pand is bijna automatisch een verloederend pand. Dat wil GroenLinks voorkomen.

 

Lijst 8 D66:

D66 wil dat er een centrummanger wordt aangesteld die fungeert als aanjager en coördinator van nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad. Daarnaast moet de gemeente meer ruimte bieden aan bedrijven die zich in de binnenstad willen vestigen door soepeler om te gaan met regelgeving. Zo moeten zzp’ers en kantoren zich in de binnenstad kunnen vestigen. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor pop-up stores, bedrijfsverzamellocaties, tentoonstellingsruimtes, tijdelijke ateliers en flexibele werkplekken.Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zet D66 zich in de etalage op de Oudestraat 30!

 

Lijst 9 SP:

De SP wil eigenaren van beeldbepalende panden stimuleren tot onderhoud van hun vastgoed. Dat kan door middel van subsidie of eigenaren te wijzen op bepaalde regelingen.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen. 

 


 

5. Het “Buurt aan zet”-project loopt af, maar komt er een vervolg? Hebben de partijen oog voor en contact met de sociaal zwakkeren die de laatste jaren, sinds het verdwijnen van de academies, veelal de studentenkamers in de binnenstad bewonen?

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie vindt het zeer belangrijk dat mensen in deze samenleving naar elkaar omzien en dat we elkaar zodanig helpen dat ook iedereen kan meedoen. Het project “Buurt aan zet” is daar een goed voorbeeld van. De ervaringen uit dit project geven de betrokken partijen nu handvaten om dit in de huidige vorm van werken in te passen. ChristenUnie is van mening dat door deze manier van werken oog voor en contact met de sociaal zwakkeren is. 

 

Lijst 2 CDA:  

Het CDA vindt dat in het kader van het betrekken van de bewoners bij hun sociale leefomgeving en wijkgericht werken het goed zou zijn om dit project, eventueel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de WMO, voort te zetten. Dit was met uitstek een project wat zijn waarde verder zou kunnen bewijzen. Dus ons voorstel is om dit na de verkiezingen als voorbeeldproject verder te implementeren in andere wijken en het in de binnenstad juist voort te zetten. In het kader van buurt aan zet heeft de gemeente in 2012 subsidie verleend aan 17 buurtverenigingen/initiatieven en ook voor 2013 werd weer 25.000 euro beschikbaar gesteld!

 

Lijst 3 GBK:

Het project krijgt zeker een vervolg, echter wel in een andere setting. De gemeente blijft de aangewezen instantie om de sociaal zwakkeren in haar gemeente te ondersteunen, maar zal dit meer moeten doen met behulp van mantelzorgers en buurtteams.

 

Lijst 4 SGP:

De SGP vindt dat er stimulerende maatregelen genomen moeten worden om de onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden, te (helpen) verbeteren. Als het Buurt aan zet project hierin ondersteunend is, willen we graag voor een vervolg pleiten. Wij vinden dat ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Tegelijkertijd menen wij dat kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen.

 

Lijst 5 PvdA:  

In ons verkiezingsprogramma hebben wij letterlijk opgenomen dat wij het project “Buurt aan zet” willen doorzetten, juist om het sociale contact tussen inwoners (van diverse sociale niveaus) te bevorderen. In de toekomst wordt het nog veel belangrijker dat mensen naar elkaar omzien. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat mensen elkaar kennen.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD wil dat de gemeente randvoorwaarden schept om iedereen in staat te stellen te participeren in onze samenleving. De directe sociale en leefomgeving kunnen hierin ondersteunen, lukt dat niet dan moet ondersteuning van de gemeente mogelijk zijn. Meedoen is belangrijk en de beste sociale voorziening blijft een betaalde baan. De VVD is benieuwd naar de evaluatie en resultaten van het “Buurt aan zet” – Project.

 

Lijst 7 GroenLinks:

Meer inbreng voor inwoners staat hoog in het vaandel bij GroenLinks. Beginspraak:d.w.z. meepraten vanaf het eerste begin en nog liever: beginnen bij ideeën die wijkbewoners zelf aandragen. Wijkgericht werken is vaak efficiënter. Voor de uitvoering van die ideeën blijft wat ons betreft dus ook budget beschikbaar.

Hoe zit het met het oog en oor van GroenLinks voor sociaal zwakkeren en specifiek voor de groep die nu de studentenkamers in de binnenstad bewoont. De vraag is zo breed dat een antwoord er zomaar naast zit. Als het gaat om woonkansen voor mensen met een kleine portemonnee: GroenLinks pleit al jaren voor meer goedkope huurwoningen. Als het gaat om mensen die zich sociaal niet goed kunnen redden: in de nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente is dat onze grote zorg. GroenLinks zegt: zorg voor maatwerk in de begeleiding, zorg ervoor dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Dan kunnen buren goede buren blijven.

 

Lijst 8 D66:

In een prettige samenleving dragen we zorg voor elkaar. Daarom juicht D66 initiatieven waarbij bewoners het heft in eigen hand nemen toe; D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. D66 is bekend met de situatie in de (voormalige) studentenwoningen. De binnenstad moet ook na sluitingstijd een leefbare plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en buren naar elkaar omkijken. D66 is dus voor een vervolg van het “Buurt aan zet”-project of soortgelijke initiatieven.

 

Lijst 9 SP:

Er is al veel welzijnswerk wegbezuinigd, de SP was daar geen voorstander van. De SP zet zich in voor de sociaal zwakkeren en wil dat de gemeente een vangnet blijft voor hen die niet mee kunnen komen.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 

 

6. Er is nieuw parkeerbeleid uitgezet, maar hoe houdt de raad de praktijk in de gaten? Welke ontwikkelingen zijn er de komende jaren te verwachten qua parkeervoorzieningen in of rondom de binnenstad?

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie is van mening dat door periodieke evaluaties de praktijk van het nieuwe parkeerbeleid in de gaten kan worden gehouden. De ChristenUnie gaat voor een autoluwe binnenstad, onder de voorwaarde dat er aan de randen goed geparkeerd kan worden door inwoners, bezoekers en recreanten. Dat betekent een aanpassing bij de Buitenhaven, Bovenhaven en het gebied bij de Buitenwacht. 

 

Lijst 2 CDA:  

De raad wordt via evaluatierapporten regelmatig op de hoogte gehouden van het ingezette parkeerbeleid. Het CDA heeft afgelopen periode ingezet op uitbreiding parkeerplaatsen bij het station, betere bewegwijzering & looproute van Berghuisplein naar centrum, invoering blauwe zones en mogelijkheid tot parkeren op het van Heutsz. De CDA-fractie is voorstander van het parkeren aan de randen van onze binnenstad en 

hoopt dat dit jaar nog de parkeermogelijkheden en de woonomgeving bij de Buitenhaven/ de Hagen wordt aangepakt.

 

Lijst 3 GBK:

Uitgangspunt blijft dat parkeren dient te gebeuren aan de rand van de stad en dat parkeren daar ook gratis blijft. Voor GBK mag het parkeren en de parkeeropbrengst geen autonoom financieel doel zijn. Wanneer inderdaad zou blijken dat het betaald parkeren een negatieve invloed heeft op het winkelen in de binnenstad kan wat GBK betreft dat parkeerbeleid “op de schop”. GBK is bereid om “proeven” uit te voeren om dat te onderzoeken.

 

Lijst 4 SGP:

De raad spreekt het college hier op aan. Als SGP zijn we voorstander van gratis parkeren aan de randen van de stad. Dit in combinatie met voldoende parkeerplaatsen in de binnestad.

 

Lijst 5 PvdA:  

De gemeenteraad controleert de uitvoering van beleid door het college door rapportages, door gesprekken met betrokkenen en door zelf actief naar informatie te zoeken. Wij hechten groot belang aan een autoluwe binnenstad. Voor bestemmingsverkeer en minder validen dient deze wel bereikbaar te zijn, maar zoekverkeer van buiten heeft daar niks te zoeken. Deze moet een parkeerplaats zoeken op een van de grote parkeerterreinen aan de rand van de stad, of zelfs bij Station Zuid vanaf waar een goede openbaar vervoerverbinding moet zijn. De grote parkeerterreinen moeten goed aangegeven worden bij binnenkomst in de bebouwde kom. Routes en beschikbare plekken moeten duidelijk worden aangegeven aan onze toeristen.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD wil dicht tegen de binnenstad goede gratis parkeervoorzieningen en in de binnenstad voldoende betaalde parkeerplaatsen. Het winkelgebied is het kloppend hart van de binnenstad en de winkeliers dienen te kunnen rekenen op goede parkeervoorzieningen. 

 

Lijst 7 GroenLinks:

GroenLinks kiest voor een autoluwe binnenstad. Dat wil zeggen dat de auto te gast is en voetgangers en fietsers voorrang hebben. Binnen de ring om het centrum is parkeren toegestaan voor bewoners en – met vergunning – voor gehandicapten en ouderen die slecht ter been zijn. GroenLinks wil daarnaast op een aantal plaatsen laad- en losplekken maken b.v. voor grotere aankopen. 

Parkeergelegenheid rondom het centrum  wordt uitgebreid. Er komen nieuwe parkeerplaatsen aan de rand van de stad, waar met OV goed te komen is vanuit de binnenstad. Het centrum wordt hierdoor een plek om prettig te wonen, te winkelen en te recreëren, met meer groen en veiliger ruimte om te fietsen en te wandelen.

 

Lijst 8 D66:

D66 is voor een autoluwe binnenstad en is van mening dat het huidige beleid nog te halfslachtig is. De ambitie voor een autoluwe binnenstad vergt duidelijkheid. Uitzonderingsposities zoals voor de bibliotheek leiden vooral tot meer zoekverkeer. De problematiek die er regelmatig is met vergunningen, parkeermeters, boetes en parkeertijden is een voortvloeisel uit het zwalkende beleid. De ambitie van D66 is helder: Bewoners en minder validen parkeren in de binnenstad, bezoekers aan de rand.  

 

Lijst 9 SP:

De SP is geen voorstander van het verhogen van parkeertarieven. Er komt geen uitbreiding van parkeerplaatsen in de binnenstad, daar is geen enkele aanleiding toe. De geplande parkeergarage bij de Koggewerf moet gratis parkeren worden.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 

 

7. Afvalscheiding. Onder andere in het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2014 “duurzamer, niet duurder”…. wordt gesproken over het ontmoedigen van restafval. Dit kan door de service op restafval te verlagen, preventiemogelijkheden aan te geven en de financiële prikkel op te voeren: de vervuiler betaalt. 

 

De Brug 29 mei 2013: Het college moet nog een oplossing vinden voor bewoners van hoogbouw en de bewoners in het buitengebied. Zij kunnen op dit moment hun gft-afval niet aanbieden.(gemakshalve gaan wij er vanuit dat hiermee ook de binnenstad bedoeld wordt.)

 

De Brug 19 juli 2013: In de binnenstad en andere gebieden waar weinig ruimte is voor rest-containers probeert de gemeente zoveel mogelijk gebruik te maken van ondergrondse containers. Hier kunnen burgers hun afval aanbieden wanneer ze willen. 

 

De wijkvereniging is benieuwd welke maatwerkoplossing de partijen bedacht hebben of gaan bedenken voor de binnenstad. Hoe denkt men in de binnenstad zo duurzaam mogelijk, richting de 65% hergebruik, in te zamelen, en niet duurder te maken. Een financiële prikkel lijkt ons door ontbreken van de voorzieningen (bijv. voor GFT-afval) niet op z’n plaats.

 

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt aangeleverd en we staan ook voor het principe de vervuiler betaalt. De gemeente moet wel voldoende flankerende maatregelen nemen zodat de inwoners van Kampen zoveel mogelijk hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Voor de binnenstad betekent dit ondergrondse containers met een hulpmiddel waardoor de inwoners niet voor elke bananenschil naar de container moeten lopen.

 

Lijst 2 CDA: 

De CDA-fractie is van mening dat er voor de binnenstad moet worden gekozen voor maatwerk: de afvalcontainers in de Binnenstad ondergronds waar mogelijk en waar het niet mogelijk is het gft en restafval wekelijks op te halen.

 

Lijst 3 GBK:

Afvalinzameling in de binnenstad geeft inderdaad problemen. GBK is overigens voorstander van om een “BRENG” systeem in te voeren, zoals ook in ons omliggende gemeenten geld, waarbij burgers een aantal keren per jaar afval “gratis” kunnen brengen naar een inzamelpunt of containerpark. Dat zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Daarnaast zal het aanleggen van –goed bereikbare- ondergrondse containers kunnen helpen. De oplossing zal gevonden moeten worden in overleg met de bewoners die gebruik willen/moeten maken van deze voorzieningen.

 

Lijst 4 SGP:

In de binnenstad moeten waar mogelijk milieuparkjes ingericht worden, waar de burger glas, papier, textiel, blik en kunststof kan inleveren. Hierdoor wordt recycling bevorderd. Ook zou het inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen gestimuleerd worden. GFT moet ook op de eerder genoemde milieuparkjes ingeleverd kunnen worden. De tarieven voor de afvalinzameling moeten volgens ons gedifferentieerd worden (hoe meer afval burgers aanbieden, hoe hoger de rekening), maar tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de gezinsgrootte.

 

Lijst 5 PvdA:  

Om goed afval te scheiden moeten mensen een bepaalde prikkel voelen. Dat kan zijn door goede voorzieningen, door financiële prikkels, door voorlichting of door regelgeving. Wij willen hier graag met de bewoners over van gedachten wisselen hoe dit op een zo goed mogelijke manier kan. Dit vraagt inderdaad maatwerk, waarbij ook binnenstadbewoners een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, zeker in het meedenken.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD is voor lage lasten (afvalstoffenheffing) en een hoge opbrengst van afvalscheiding. Mooi dat er begonnen is met de aanleg van de ondergrondse containers. De VVD ziet met belangstelling de maatwerkoplossingen van onze reinigingsdienst tegemoet voor de binnenstad en hoogbouw die straks werken met de ondergrondse containers.

 

Lijst 7 GroenLinks:

Het is even ‘roeien met de riemen die er zijn’. GroenLinks wil dat de vervuiler betaalt. Minder afval maken is de eerste stap. En afval dat geschikt is voor hergebruik moet op de goede afvalberg terecht komen. 

Hoe kan dat in de Binnenstad? GroenLinks ziet drie problemen. Veel woningen hebben geen ruimte voor een container. Dus staan er veel ontsierende containers in stegen en op stoepen. Die containers worden te vaak misbruikt door mensen die hun afval dumpen. En afval in huis bewaren lokt ratten en muizen. 

Maatwerk is voor GroenLinks: zo snel mogelijk zorgen voor ondergrondse GFT- en Restcontainers voor alle bewoners die geen containers kunnen plaatsen. Anderen kunnen eigen containers houden, met het gemeentelijke ophaalritme. 

Voor papier is inzameling door een school of vereniging die op vaste tijden afvoert voor de eigen kas de slimste oplossing. Ook daar geldt: papier kan hergebruikt worden. Gescheiden inzamelen is dus belangrijk.

Waar die ondergrondse containers moeten komen? Dat vindt GroenLinks iets voor overleg met de bewoners of met de wijkvereniging. Een eindje lopen is logisch, om te voorkomen dat er vrachtverkeer tot in de stegen komt.

 

Lijst 8 D66:

Op dit moment is er nog geen oplossing voor het effectief scheiden van afval in de binnenstad. Maar de publieke ruimte is groter dan de politieke ruimte. Kijk dus niet naar de 31 leden van de gemeenteraad om maatwerk te verzinnen. Kampen heeft meer dan 50.000 inwoners, het moge duidelijk zijn waar de beste ideeën zitten! D66 wil dat burgers met goede plannen om de duurzame kwaliteit van Kampen te verhogen tijdelijk een ambtenaar ‘in dienst’ kunnen krijgen om hun initiatief te realiseren. Ook moet er meer ruimte komen om op kleine schaal te experimenteren met beleid, zoals dat ook met software gebeurt. Bèta-beleid noemen we dat. Op die manier geven we de samenleving de ruimte, in plaats van de oplossingen voor te schrijven. 

 

Lijst 9 SP:

De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met een nieuw raadsvoorstel waarin          ondergronds afvalinzameling is opgenomen. De SP was en is zeer kritisch over het systeem. De SP stimuleert wel de gescheiden inzameling.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 

 

8. De wijkvereniging is actief bezig met het vergroenen van de binnenstad. Op welke wijze is de invloed van de partijen zichtbaar als het gaat om het vergroenen in de binnenstad?

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

Met het stadspark heeft Kampen aan de rand van de binnenstad een geweldig mooie groene zone waar mensen heerlijk kunnen genieten van de prachtige natuur. Om het verder vergroenen van de stad te bevorderen kan de gemeente in haar beleid wat ruimte geven zodat de inwoners meer gelegenheid krijgen voor initiatieven die bijdragen aan een groener wordende binnenstad van Kampen. 

 

Lijst 2 CDA:  

De CDA-fractie is voor meer groen in de binnenstad. Op initiatiefvoorstel van het CDA samen met GroenLinks wordt momenteel de natuurspeelplaats in het Groene Hart gerealiseerd. Mede op verzoek van het CDA is de situering van het nieuwe zwembad opgeschoven zodat o.a. de kinderboerderij ‘vrij blijft’. Het CDA is tegen het verder inbreiden waarmee alle groene stukjes worden opgeofferd voor bebouwing. Wij zijn voorstander van stadslandbouw en tijdelijke inzet van bouwgronden die nog niet worden bebouwd voor andere (tijdelijke) bestemmingen. In overleg met de wijkvereniging Binnenstad moet gekeken worden welke mogelijkheden en initiatieven er verder zijn voor het vergroenen (de stokrozen was al een mooi initiatief). Het CDA vindt dat dit soort wijkinitiatieven prima zelf kunnen worden gerealiseerd door buurten en verenigingen en dat zij daarvoor ook de ruimte moeten krijgen (zonder veel bemoeienis van de gemeente).

 

Lijst 3 GBK:

GBK zal zich er hard voor maken dat er geen groen meer verdwijnt uit de binnenstad. Wat we hebben is een “minimus”, als er zich gelegenheden voordoen om het uit te breiden zullen we die moeten nemen, maar minder zal het niet mogen worden. Stimulering vanuit de gemeente is daarbij een devies, het aanleggen van minimale parkjes, die vervolgens wel door gemeentelijk personeel onderhouden zouden moeten worden, heeft –mede vanwege de hoge kosten- niet onze voorkeur.

 

Lijst 4 SGP:

Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de binnenstad. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om de geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een kwaliteitsniveau van groen in de binnenstad belangrijk, ook omdat groen sterk beeldbepalend is. Bij de inrichting van groen in de binnenstad, worden de aspecten van verkeersveiligheid en sociale veiligheid in voldoende mate meegenomen, zodat onoverzichtelijke en onveilige situaties worden voorkomen.  

 

Lijst 5 PvdA:

Een goed initiatief waar de PvdA achter stond is de plaatsing van diverse stokrozen. Wij willen graag meedenken met de bewoners over het groener en fleuriger maken van de binnenstad. Dat kan bijvoorbeeld door bloembakken. Hierbij zouden wij graag samenwerking met de bewoners aangaan voor bijvoorbeeld het onderhoud en het nadenken over oplossingen die geen vandalisme uitlokken. In het kader van een aantrekkelijke uitstraling van de binnenstad als verblijfsgebied is dit wel een belangrijk onderwerp.

 

Lijst 6 VVD:

De VVD heeft ingestemd met het toestaan van geveltuinen en wil waar mogelijk groen behouden. Wij realiseren ons dat het creëren van meer groen ten koste kan gaan van het economisch belang. Een zorgvuldige aanpak is daarom noodzakelijk. 

 

Lijst 7 GroenLinks:

De ruimte voor aanleg van geveltuinen is er gekomen dankzij een initiatief van GroenLinks. Daar is de invloed van een partij heel direct zichtbaar. Het is geweldig dat de wijkvereniging stokrozen verspreidde over de binnenstad en dat binnenstadbewoners zelf met zoveel enthousiasme groen aanplanten. Helemaal terecht dus dat de eerste Social Sofa van Kampen in de binnenstad komt! 

Het pleidooi van GroenLinks voor een autoluwe binnenstad is tegelijk een pleidooi voor een groenere binnestad. Waar minder auto's staan, is ruimte voor bomen. Waar een parkeerveldje opgeheven wordt, kan een pleintje komen met speelplek, fruitbomen en vruchtenstruiken. Wat inwoners zelf kunnen, moet vooral vanuit henzelf doorgaan. Als er regels in de weg staan, zoals met de geveltuinen, kunnen we als politieke partij daar iets aan doen.

 

Lijst 8 D66:

D66 wil burgers meer ruimte geven bij het inrichten van hun omgeving en daarom de welstandscommissie afschaffen. Er moet soepeler worden omgegaan met regelgeving voor bijvoorbeeld geveltuinen. Initiatieven voor stadslandbouw moeten worden ondersteund. Stadslandbouw zorgt voor een prettigere leefomgeving, kennis van voedsel en bevordert de contacten in de buurt. Door een autoluwe binnenstad te creeëren komt er meer ruimte voor groenvoorziening in het centrum. Ook moet de binnenstad verduurzamen. Daarom wil D66 dat bewoners van het beschermd stadsgezicht en van particuliere monumenten gebruik kunnen maken van laagrentende leningen voor duurzame aanpassingen.

 

Lijst 9 SP:

De binnenstad kan groener, de SP is daar zelfs voorstander van. Plannen om de binnenstad groener te maken zal de SP niet dwarsbomen

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 

 

9. Regelmatig komt het voor dat belangenbehartigers, zoals Natuurvereniging IJsseldelta, het Bomenmeldpunt  en de wijkvereniging elkaar benaderen om van gedachten te wisselen over plannen in het Groene hart en Plantsoen. Dit leid vaak tot bezwaren, veelal omdat men in het voortraject niet (tijdig) is ingelicht. Een en ander werkt soms vertragend op de uitvoering of plannen worden niet uitgevoerd. Dit kost onnodig geld en inzet. Zou uw partij iets zien in een klankbordgroep voor het Groene hart en het Plantsoen, waarin bovengenoemde partijen en de gemeente, als ook de “bewoners” als bijvoorbeeld het zwembad, ’t Ukien en de kinderboerderij zitting hebben? Een soortgelijke Klankbordgroep voor de Binnenstad heeft haar nut reeds bewezen.

 

Lijst 1 ChristenUnie: 

De ChristenUnie is voorstander van maximale voorkant sturing. Dit betekent dat wij vinden dat inwoners in een vroeg stadium betrokken moeten worden nog voordat plannen worden uitgewerkt. Dat kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht b.v. door het vormen van een klankbordgroep. Wel is het belangrijk dat zo’n klankbordgroep een afspiegeling is van de betrokken bewoners en ook met mandaat van die bewoners kan spreken. 

 

Lijst 2 CDA:  

Het CDA hecht er aan dat belanghebbenden tijdig worden geinformeerd over plannen et cetera. Voor inspraak en reactie bij diverse projecten en plannen is een klankbordgroep wat het CDA betreft een prima vorm om belangen vanuit gebruikers, bewoners et cetera is te behartigen.

 

Lijst 3 GBK:

Een dergelijke klankbordgroep zal zeker haar nut kunnen hebben en kan zelfs heel “kosten-voordelig” voor de gemeente kunnen werken. Wat GBK betreft mag een dergelijke klankbordgroep er zeker komen, waarbij echter wel vastgelegd dient te worden dat de gemeente de uiteindelijke regie dient te behouden.

 

Lijst 4 SGP:

Wij vinden het belangrijk dat in het ontwikkelen en realiseren van de leefomgeving de burger betrokken wordt. Daarom gaan wij graag positief in op uw suggestie voor het realiseren van een dergelijk klankbordgroep.

 

Lijst 5 PvdA: 

De PvdA is warm voorstander van het model van interactieve beleidsvorming. Dat houdt in dat betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium meepraten en meedenken. Of daar een vaste structuur als een klankbordgroep voor moet worden opgetuigd, of dat dat per thema verschillend kan zijn, kan verder worden uitgezocht. Het idee om mensen actief te betrekken past natuurlijk volkomen in het beeld van hoe we in de toekomst als gemeente en inwoners met elkaar om willen en moeten gaan. 

 

Lijst 6 VVD:

De VVD wil inzetten op meer overleg, maar vooral meer inbreng van burgers. Burgerparticipatie ondersteunen wij. Een specifieke klankbordgroep voor dit belangrijke deel van onze stad kan op onze steun rekenen, mits deze voldoet aan evenwichtige afspiegeling van de bewoners in dit gebied. De VVD maakt zich zorgen over ‘”dekkingsgraad” (legitimatie) van de nu vertegenwoordigende partijen en zou samenwerking met alle partijen toejuichen.

 

Lijst 7 GroenLinks:

GroenLinks is groot voorstander van vroeg overleg en beginspraak. Als betrokken inwoners en groepen in een vroeg stadium om tafel gaan, zijn veel ergernissen, problemen en dure bezwaren te voorkomen. Een platform voor het Groene Hart is een prima idee. Ook vanuit andere wijken kan daarin worden meegedaan, want het hart grenst aan veel wijken. Voor GroenLinks is de insteek: bescherm het Groene van het Groene Hart. Het is de tuin voor veel bewoners!

 

Lijst 8 D66:

De rol van de overheid verandert, naarmate ook de samenleving verandert. Mensen zijn in staat om veel zelfstandig te doen. De overheid moet hen daarbij niet in de weg lopen maar juist ondersteunen. Verenigingen die de handen uit de mouwen willen steken maar daarbij problemen ondervinden in bijvoorbeeld de samenwerking moeten dus kunnen rekenen op de hulp van de gemeente. Een klankbordgroep is een goed initiatief dat de gemeente kan faciliteren. En dergelijke klankbordgroep zou een uitstekende rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van het Groene Hart. Ook wil D66 dat er een centrummanager komt die een rol zou kunnen spelen in het coördineren van dit soort samenwerkingen.

 

Lijst 9 SP:

Het luisteren naar mensen en iets met hun goede ideeen doen zit de SP in haar haarvaten. Bewoners betrekken bij hun omgeving is nuttig en zou op vele terreinen toegepast moeten worden.

 

Lijst 10 PBBO:

Geen reactie ontvangen.

 
Burgemeester Bort Koelewijn

Commentaar schrijven

Commentaren: 0