Geen vergunning nodig voor aanleg geveltuin, wel zijn er spelregels

Voor het aanleggen van een geveltuin in de gemeente Kampen is vanaf nu geen vergunning meer nodig. De impact van een geveltuin is zo gering, dat besloten is voor geveltuinen een uitzondering te maken.

Volgens de APV (artikel 2.1.5.2) is een vergunning nodig voor het opbreken van de openbare weg, dus ook voor de aanleg van een geveltuin. De gemeente heeft een aantal spelregels opgesteld om eventuele problemen met bijvoorbeeld kabels en leidingen, juridische eigendomssituatie of overlast voor andere gebruikers te voorkomen.

Voor de aanleg van een geveltuin gelden de volgende spelregels:

 • De melding van de voorgenomen aanleg van de geveltuin moet worden gedaan bij de gemeente. Aanvrager krijgt daarna een gebruiksovereenkomst toegestuurd die wordt ondertekend en teruggestuurd door de bewoner.
 • Als de woning wordt gehuurd dan is toestemming nodig van de eigenaar van de woning.
 • De verwijderde tegels moeten worden bewaard zodat deze bij het ongedaan maken van de geveltuin weer in een voldoende zandbed kunnen worden teruggeplaatst door bewoner.
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de geveltuin.
 • Bomen, boomvormers en diepwortelende beplantingen mogen niet in een geveltuin worden geplaatst.
 • Voor het aanbrengen van een lattenwerk op een gevel van een Rijks- of gemeentelijk monument moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • De grond blijft eigendom van de gemeente.
 • De in de geveltuin aangebrachte beplanting is eigendom van de bewoner.


Kabels en leidingen

 • In verband met eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen bedraagt de maximale diepte van grondbewerking 30 cm. Het kan voorkomen dat kabels en leidingen minder diep liggen; het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om hierop bij de aanleg van de geveltuin bedachtzaam te zijn.
 • Bij eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen en rioolaansluitingen e.d. moet men de nutsbedrijven en de gemeente altijd de gelegenheid geven onderhoud te verrichten aan bedoelde kabels en leidingen.


Schade

 • Bij de hiervoor genoemde werkzaamheden aan kabels, leiding of riolering kan het voorkomen dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd raakt. Voor eventuele schade kunnen deze diensten en/of de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De houder van de beplanting is aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruikmaken van een geveltuin mocht worden toegebracht aan de gemeente en/of derden. De houder vrijwaart de gemeente van aanspraken van derden.


Beëindiging geveltuinen

 • De gemeente houdt het recht de geveltuin op te ruimen in geval van overlast, verwaarlozing of een andere situatie waarin in de gemeente ontruiming noodzakelijk acht; de kosten van ontruiming komen voor rekening van de bewoner.
 • Bij verhuizing moet de situatie op kosten van de bewoner in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt en hiervan melding doet bij de gemeente. (Bron: www.kampen.nl)


Nadere regels aanleg en instandhouding geveltuinen zonder vergunning vindt u hier.

En voor diegenen die denken, ik hoor wel vaker over de APV, wat is dat eigenlijk? Klik hier.

Reactie schrijven

Commentaren: 0