Wijkvereniging Binnenstad Kampen

Burgwal 45

8261EP Kampen

info@binnenstadkampen.nl Een VCP voor de Binnenstad vanuit de samenleving

Een woord vooraf, overgenomen uit het VCP (link VCP 3.46 Mb).

 

Kampen is een aantrekkelijke Hanzestad aan de IJssel. ‘Gastvrij’ omdat voorzieningen in de oude binnenstad op loopafstand van elkaar liggen. ‘Gastvrij omdat je als bezoeker nét even wat meer aandacht kunt verwachten in winkels, horecagelegenheden, musea en gewoon op straat. En toch heeft Kampen te maken met leegstand in de binnenstad en dalende bezoekersaantallen. Webwinkels en perifere winkelcentra bedreigen het binnenstedelijke voorzieningenapparaat. Kampen is híerin alleen niet uniek, veel kleinere stadskernen hebben te maken met deze ontwikkeling. Juist daarom is het nu tijd om te kijken hoe we die ‘dorpse’ kracht van Kampen kunnen gebruiken om de huidige bezoekers uit omliggende wijken en kernen zoals IJsselmuiden aan Kampen te binden, en de bezoeker van ver te verleiden een bezoek te brengen aan deze unieke stad aan de IJssel.

 

meer lezen

Wijkvereniging baalt van procesgang rondom sloop oude zwembad.

Maandagavond 29 mei behandelt de commissie RO een voorstel om, tegen alle gemaakte afspraken in, toch niet het gehele zwembad te slopen en daarmee voor een deel van het vrijkomende Groene Hart al een inrichting af te dwingen.

Het besluit gaat enkel over het gebouw maar we gaan er niet vanuit dat de gebruikers deze via de lucht gaan bereiken. Er zal een toegang gerealiseerd moeten worden.

meer lezen

17 mei debat over behoud Groene Hart

Staan bestaande toezeggingen en afspraken op de tocht?

De wijkvereniging heeft altijd achter het “10-puntenplan voor het Groene Hart”, een burgerinitiatief uit 2007, gestaan en dit ook uitgedragen. Een plan  waarvan veel overgenomen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014.

 

Voor de verplaatsing van het zwembad is afgesproken dat er gronden uitgeruild gingen worden.  Nu het nieuwe zwembad er staat wil het college, tegen alle afspraken in en strijdig met het bestemmingsplan, toch  delen van het oude zwembad laten staan ten behoeve van verenigingen.

meer lezen 0 Berichten

17 november: Bewonersavond Hanzedagen 2017

Vergeet u de bewonersbijeenkomst Hanzedagen 2017 aanstaande donderdag niet?

 

Als het goed is hebben alle bewoners van de binnenstad de afgelopen weken een uitnodiging ontvangen voor de inloopbijeenkomst op 17 november.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u zich ook laten informeren over de voorgenomen verkeersmaatregelen en het parkeren tijdens de Hanzedagen.

Voor de volledigheid hebben we de brief hieronder ook nog even opgenomen:

meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging is geen voorstander opheffen parkeerfonds binnenstad.

Afgelopen vrijdag stond er in de Stentor dat het college voornemens is het parkeerfonds op te heffen. Hierin wordt gesteld dat het parkeerfonds inmiddels achterhaald zou zijn, wij delen die mening niet. Het fonds werkt niet belemmerend maar leert ons zorgvuldig omgegaan met de binnenstad. Ons grootste visitekaartje.

  

“We zitten op goud” gaf de voorzitter van de OVK afgelopen donderdag nog in diezelfde krant aan. Daar zijn we het volkomen mee eens. Het wordt tijd dat we gaan poetsen maar we moeten er wel voor waken dat er niet met een bot mesje steeds wat van het goud afgeschraapt wordt.

meer lezen 0 Berichten

Ontwikkelingen Bolwerk Buitenwacht

Deze week kwam tijdens de commissievergadering het Bolwerk Buitenwacht weer ter sprake.

Er waren zorgen over de voortgang. Het College gaf aan de snelheid er in te willen houden om geen draagvlak voor de plannen te verliezen. Deze schetsplannen zijn in april tijdens een publieksbijeenkomst gepresenteerd en naar aanleiding daarvan heeft onderstaande artikel in de laatste wijkkrant gestaan.

 

Op 14 april heeft de gemeente Kampen de stand van zaken gepresenteerd rondom de ontwikkelingen van Bolwerk Buitenwacht. Veel groen en water dat de contouren van het verdedigingswerk weer goed zichtbaar maakt Mooie plannen die het stationsgebied de benodigde kwaliteitsimpuls kunnen geven die het tot een mooie entree van de stad kunnen maken. Een centraal knooppunt van waaruit men alle kanten op kan en wisselt van mobiliteit. De functie die het al decennia lang vervult. Is dit misschien de reden waarom het nooit als grootschalige inbreidingslocatie is aangewezen? Omdat het gebied al een functie heeft?

 

meer lezen 0 Berichten

Samenwerking Halt en de wijkvereniging Binnenstad

Sinds het begin van dit schooljaar verleent de wijkvereniging Binnenstad haar medewerking aan Halt (het vroegere Bureau Halt)  binnen verwijzingen voor overlast gevend gedrag op de fiets.   

Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan zij te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. De omgeving kan hier veel last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt. Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. 

In Kampen krijgt men veel jongeren doorverwezen voor feitcode F120B (baldadigheid/ overlast).

meer lezen 1 Berichten

Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart

In de laatste wijkkrant van 2015 stond al aangegeven dat we toen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente Kampen verwachten te ontvangen voor het maken van een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart. Die uitnodiging laat nog steeds op zich wachten. Ondanks dat we de toezegging hebben gekregen dat we die voor eind maart zouden ontvangen.

meer lezen 0 Berichten

37e Internationale Hanzedagen Kampen 2017 Nieuwsbrief #1

In de aanloop naar de 37e Internationale Hanzedagen in Kampen geeft de organisatie nieuwsbrieven uit. 

Vandaag is de eerste nieuwsbrief rondgestuurd. Deze vind u hieronder en bevat ook de eerste informatie voor de bewoners van de binnenstad over o.a. de bereikbaarheid. 

Wilt u de nieuwsbrieven ook ontvangen? Meld u dan aan via www.hanze2017.nl

 

Nieuwsbrief #1 – maart 2016 – Internationale Hanzedagen 2017

 

Nog ruim een jaar, dan is het zover! In juni 2017 is Kampen het bruisende middelpunt van allerlei festiviteiten tijdens de Internationale Hanzedagen. Kampen is dan dé trotse gastheer van zo'n 120 Europese Hanzesteden en van zo'n 300.000 bezoekers. De hoogste tijd om iedereen die geïnteresseerd is in dit unieke evenement op de hoogte te houden middels deze nieuwsbrief. Deze zal vanaf nu regelmatig verschijnen. Zo hoef je niets te missen!

meer lezen 0 Berichten

Lezing Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel tijdens de ledenvergadering van 9 maart.

Op woensdagavond 9 maart vindt aan boord van de Veerman van Kampen de jaarlijkse ledenvergadering van de wijkvereniging plaats.

 

Leden ontvangen de uitnodiging met de agenda deze week in de brievenbus. Hieronder staat, zoals op de uitnodiging is aangegeven, een nadere toelichting op de lezing van Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel.

 

De ledenvergadering is, hoe kan het ook anders, alleen bestemd voor leden. Mocht u toch bij de avond aanwezig willen zijn dan kunt u altijd lid worden. Aanmelden kan hier.

 

 

 

 

Inleiding

(Vrij naar voorwoord 5e nota "Parkeren en circuleren" WV 2016)

“Binnensteden zijn in het nieuws. Tegenwoordig vaak in negatieve zin. Leegstand in winkelstraten , weer een keten failliet en grote onzekerheid bij werknemers en beleidsmakers. Sommigen zien “herstel” terwijl anderen stellen dat we de crisis van 2008 nog niet achter ons hebben. Was het wel een incident, of is er meer aan de hand?

meer lezen 0 Berichten

Wordt 2016 het jaar van het Groene Hart?

De bouw van het nieuwe zwembad vordert gestaag. Na de sloop van het huidige zwembad ontstaat er een groot gebied waarvoor een inrichting moet worden bedacht. Ten tijde van de vaststelling van het “Bestemmingsplan Groen Hart” in maart 2014 schreef het College van B&W hierover:

Door de gemeente wordt nagedacht over een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart wanneer straks het nieuwe zwembad is gerealiseerd en het huidige zwembad is afgebroken. Bij de vorming van dit inrichtingsperspectief worden de maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het Groene Hart, betrokken, alsmede andere belanghebbenden zoals de wijkverenging Binnenstad, het Bomenmeldpunt en de Natuurvereniging IJsseldelta.

Wij verwachten dan ook dat wij de uitnodiging hiervoor binnenkort ontvangen

meer lezen 0 Berichten

Bezwaarschrift kapaanvraag Groene Hart

Afgelopen november stond er in de Kampen,nl een kapaanvraag voor 590 m2 singel en heesterbeplanting in het Groene Hart.

Bij navraag bleek dat de 590 m2 veel te ruim bemeten was voor de benodigde ruimte. De wijkvereniging daarom een zienswijze tegen de kapaanvraag ingediend.

 

Omdat de vergunning ruim binnen de wettelijke termijn is verleend is onze zienswijze niet in behandeling genomen. Terwijl deze toch ook netjes binnen de termijn dat de aanvraag “Ter Inzage” lag was ingediend. Dit betekent dat er een bezwaarschrift moet worden ingediend tegen de verleende vergunning. In dit geval heeft de gemeente Kampen aangegeven onze zienswijze als een bezwaarschrift te behandelen. Dat scheelde in  ieder geval weer een brief opstellen. 

Deze week is de bezwaartermijn na de vergunningverlening afgelopen en moet het bezwaarschrift afgehandeld gaan worden.

Voorafgaand aan de afhandeling in een commissie heeft de wijkvereniging eind deze week nog een overleg met de gemeente over de vergunningverlening en ons bezwaarschrift.

Wordt vervolgd…

 

Afgelopen december stond er in de wijkkrant onderstaand artikel. “Wordt 2016 het jaar van het Groen hart?”

 

Dit artikel maakt meteen duidelijk waarom de wijkvereniging Binnenstad zich ook met het Groene Hart bezig houdt.  En omdat het mooi aansluit bij bovenstaande hebben we grote delen van het artikel op onze website geplaatst: LINK

meer lezen 0 Berichten

Ledenvergadering 9 maart 2016

 

In de laatste wijkkrant stond al een vooraankondiging maar afgelopen week  zijn datum en de locatie van de ledenvergadering definitief geworden.

De jaarlijkse ledenvergadering van de Wijkvereniging Binnenstad vindt plaats op woensdag 9 maart 2016.

 

 

Ook dit jaar zijn we weer te gast aan boord van de Veerman van Kampen.

 

Naast de statutionele plichtplegingen nodigen wij ook dit jaar weer een spreker uit. Deze spreker met aansluiting op een actueel thema zal het meer informele deel inluiden.

 

De uitnodiging met de agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk.

meer lezen 0 Berichten

Reactie wijkvereniging op uitstel Herinrichting Ebbingestraten.

Op 16 december ontvingen de bewoners van de Ebbingestraten en de daarop uitkomende straten een brief van de gemeente Kampen met de mededeling dat er besloten was om de herinrichting van de Ebbingestraten wederom uit te stellen.

 

Op 23 december hebben wij via onze website al aangegeven verrast te zijn door de argumentatie voor het uitstel zoals deze uit de Stentor op te maken viel. Er is toen door ons aangegeven dat wij het college hierover om opheldering gingen vragen.

 

Afgelopen maandag hebben wij als wijkvereniging onze reactie op de brief, en het opnieuw uitstellen van de herinrichting van de Ebbingestraten, schriftelijk ingediend bij de gemeente.

 

Hieronder staat de kern van de brief weergegeven. 

 

meer lezen 0 Berichten

Herinrichting Ebbingestraten wordt opnieuw uitgesteld.

Wederom zijn de bewoners van de Ebbingestraten afgelopen week teleurgesteld. Ditmaal op basis van externe deskundigheid. Externe deskundigen die in het kader van "Serious Ambtenaar" 2 dagen van onze mooie stad mochten komen genieten. Ze waren afgekomen op een wervende tekst. "Kom voor een straat, die nu nog bestemd is voor tweerichtingsverkeer,de verkeerssituatie veranderen naar een straat met  éénrichting." Dit betekende een ander profiel en een betere indeling. Maar en passant blijken deze "ontwerpers", zo viel uit de Stentor op te maken, ook nog even (op uitnodiging?) het raadsbesluit uit 2011 in twijfel te hebben getrokken. Deze argumentatie voor het uitstel komt voor de wijkvereniging als een volkomen verrassing en wij gaan het college hierover dan ook op korte termijn om opheldering vragen. 

meer lezen

Gezocht: penningmeester m/v

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van en voorzieningen in de wijk.

Binnen een team van enthousiaste bestuursleden zoeken wij, vanwege het toenemende aantal activiteiten, een nieuwe penningmeester voor o.a. het voeren van de financiële administratie en het bijhouden van de ledenadministratie (circa 300 leden) Wij zoeken  iemand met een financiële achtergrond of interesse. De voorkeur gaat uit naar een bewoner van, of met een sterke affiniteit met, de binnenstad.

Lijkt het je leuk om samen  het leef- en woonklimaat in de wijk te bevorderen? Volg dan de link naar de Vrijwilligerscentrale Kampen en misschien treffen we elkaar binnenkort!

0 Berichten

Kamper Kracht in Actie

Kamper Kracht in Actie is een doorontwikkeling van het Wijkgericht Werken 

Afgelopen donderdag, 29 oktober, behandelde de gemeenteraad de startnotitie van het college ten aanzien van het ambitieniveau van Kamper Kracht in Actie, en welk ambitieniveau het college zelf voorstond, namelijk het niveau van meebeslissen. Hierbij past een rol en bestuursstijl van delegeren en faciliteren wat ook gevolgen voor de raad heeft.

meer lezen 0 Berichten

Buurtbijeenkomst coffeeshop ’t Keldertje 

In 2011 is de gemeente Kampen een experiment gestart voor het gedogen van een coffeeshop in Kampen. Aan het begin van het experiment, met een tijdelijk legaal verkooppunt van soft­drugs, is afgesproken dat er na 5 jaar een evaluatie zal plaatsvinden. 

De pilot voor de coffeeshop ’t Keldertje loopt op 1 juni 2016 af. Daar vóór wil de gemeente graag deze pilot evalueren. Daarbij betrekken ze ook de wijkvereni­ging Binnenstad en de buurt-bewoners van de coffeeshop.

Zo zal er 16 november een buurt­bijeenkomst worden gehouden en zal een schriftelijke enquête worden voorgelegd. Voor een heldere aanpak is een Plan van aanpak opgesteld dat ook met de wijkver­eniging en de buurt zal worden gecom­municeerd. Het is de bedoeling dat de

ge­meente april 2016 een besluit neemt over de toekomst van de coffeeshop. 

 


Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande de pilot. Of wilt u bij-voorbeeld nader geïnformeerd worden of deelnemen aan de buurtbijeenkomst? 

Neem dan contact op met Sjirk de Jong, beleidsadviseur OVV van de gemeente Kampen via: s.dejong@kampen.nl


meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging doet mee met Duiten & Zakjes. U ook?

Kampen is sinds vandaag een mooi nieuw spaarsysteem rijker. Een loyaliteitsprogramma om te sparen voor de club of vereniging.

Vanmorgen heeft burgemeester Bort  Koelewijn de eerste Duiten uitgereikt aan de bij de aftrap aanwezige verenigingen. Ook wij waren erbij en hebben symbolisch de duit in ontvangst genomen.


Voor de wijkvereniging een manier om naast de ledencontributie wat extra middelen te genereren. Zodat er naast dekking voor de vaste lasten ook dekking ontstaat om leuke dingen voor de binnenstad mee te doen.

meer lezen 1 Berichten

Blijk van waardering voor mantelzorgers

De gemeente Kampen vindt het werk van mantelzorgers belangrijk en ondersteunt hen om deze zorg te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij wil de gemeente in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn in Kampen, deze mantelzorgers waarderen. 

Dit doen wij met diverse activiteiten op de Dag van de Mantelzorg op 10 november, een bos bloemen en een financiële waardering van € 75,--.

meer lezen 0 Berichten

Bijeenkomst externe klankbordgroep 37e Internationale Hanzedagen 2017

In de wijkkrant hebben we regelmatig aan­gegeven dat de voorbereidingen voor de 37e Internationale Hanzedagen 2017 in volle gang zijn.

 

Vanavond, 28 september, komt de externe klankbordgroep weer bij elkaar om met de organisatie de stand van zaken door te nemen. Voor de wijkvereniging het moment om meer te we­ten te komen over met name de werkgroep veiligheid en logistiek. Wat gaat er afgezet worden, met welke beperkingen krijgen de bewoners van de binnenstad te maken. Dat zijn in het kort de meest in het oog sprin­gende zaken die direct van invloed zijn op de leefbaarheid. Wij hopen we dat er al iets meer duidelijkheid is over wat ons als bewoners te wachten staat.

meer lezen 0 Berichten

Hondenpoep, kan dat niet anders?

Begin februari was er een publieksbijeenkomst “initiatief voor een kloppend Groene Hart” waarbij de bewoners van het park hun plannen presenteerden voor verdere samenwerking en inrichting van het Stadspark. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst zijn ook nog veel ideeën opgehaald.

Aanstaande donderdag, 16 juli 19:00 uur, heeft men voor het vervolg op de natuurspeelplaats "Mooie zomeravondgesprekken" georganiseerd. Om met elkaar te bespreken wat er met al deze aangedragen ideeën gedaan kan worden.

 

Onderstaande brief ontving de wijkvereniging dit voorjaar en is gepubliceerd in de laatste wijkkrant. En deze week ook op Facebook. Wij zullen deze brief, inclusief de reacties, ook met de initiatiefnemers delen.

meer lezen 2 Berichten

Ontwerpfase parkeergarage Buitenhaven bijna afgerond.

Na de eerste bewonersbijeenkomst in oktober 2013 is de gemeente aan het werk gegaan met het, mede door de bewoners en belanghebbenden aangedragen, Programma van Eisen en Scenarioschetsen.  

Eind 2014 heeft de gemeenteraad een variant gekozen en deze de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Een aantal malen is er begin 2015 een klankbordgroep bijeen geweest waarin de omwonenden en de wijkverenigingen Brunnepe-Hanzewijk en de Binnenstad vertegenwoordigd waren. Na een aantal aanpassingen is de variant ingepast in het gebied. Met bijgevoegde sfeerbeelden als resultaat.

meer lezen 0 Berichten

College en meerderheid raad stellen bewoners Ebbingestraten en de aangrenzende straten teleur.

UPDATE 24-07-2015:

De wijkvereniging heeft woensdag 8 juli een gesprek gevoerd met de wijkwethouder en de ambtenaren die betrokken zijn bij de herinrichting Ebbingestraten.

Er is gesproken over de bewonersbijeenkomst en de door het college gemaakte keuzes omtrent de herinrichting, veiligere fietsoversteken en het (sluip)vrachtverkeer. Het was een inhoudelijk gesprek waar nog geen concrete toezeggingen gedaan konden worden. Men heeft laten weten druk bezig te zijn met het nader uitwerken van de gevolgen van de gemaakte keuzes. Half augustus, als alle betrokken portefeuillehouders weer terug zijn van vakantie heeft men onderling overleg. Daarná worden de bewoners, van de Ebbingestraten en de daarop uitkomende straten, door de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken.

 


27-06-2015

De wijkvereniging Binnenstad heeft de afgelopen 2 weken met verbazing de behandeling van de perspectiefnota 2016-2019 van de gemeente Kampen gevolgd. De herinrichting van de Ebbingestraten, en het realiseren van veilige fietsoversteekplaatsen bij de poorten blijkt geen prioriteit meer te hebben voor de gemeente Kampen. De komende 4 jaar heeft men er geen geld voor over. 

 

Na jaren van uitstel, zou de gemeente in 2014 eindelijk starten. In de jaren daarvoor was er een gebrek aan geld. Uiteindelijk is er, met instemming van de wijkvereniging, voor gekozen de werkzaamheden uit te stellen tot 2015, tot na de voltooiing van Margaretha. Dit om te voorkomen dat de binnenstad op slot zou zitten door zowel de Burgwal als Ebbingestraten af te sluiten. 

meer lezen 0 Berichten

ontwikkelingen Groene Hart

Op 5 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst voor het Groene Hart. Een aantal “bewoners” had een presentatie “initiatief voor een kloppend Groene Hart” voorbereid met een aantal ideeën over de toekomstige functie en inrichting van het park nadat het zwembad verplaatst is.

De mensen die naar het gemeentehuis waren gekomen om deze presentatie bij te wonen werden uitgedaagd om na de pauze op grote kaarten van het stadspark en Groene Hart hun ideeën en/of wensen aan te geven.

Na deze bijeenkomst is tot nu toe erg stil gebleven, ook over het resultaat, de “oogst” aan ideeën en wensen, is naderhand nog niet weer gecommuniceerd met de aanwezigen.

meer lezen 0 Berichten