Bericht van de gemeente

Onderstaande brief kregen wij van de gemeente Kampen. Wij waren al op de hoogte gebracht van dat dit eraan zat te komen. En wij hebben onze bedenkingen geuit i.v.m. de eventuele geluidsoverlast van de aanwonenden. Mocht u overlast ondervinden met dit bij de gemeente en bij ons.

 

 

Aan de Wijkvereniging Binnenstad Kampen

 

Kampen, 26 mei 2020

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Via deze brief willen wij u als inwoner van de binnenstad informeren over enkele recente besluiten. De gemeente heeft er voor gekozen om de zaterdagmarkt op de Plantage vanaf 6 juni tijdelijk te verplaatsen naar de Nieuwe Markt. Tegelijkertijd heeft de gemeente diverse horecagelegenheden in de binnenstad extra ruimte geboden voor hun terras. Hieronder leggen wij uit hoe wij tot deze besluiten gekomen zijn.

 

Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden weer open in aangepaste vorm en hun terrassen uitstallen. Er moet dan nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden tussen mensen, waardoor niet alle tafels en stoelen benut kunnen worden. Met de verruiming wil de gemeente de horeca ondersteunen om verdere omzetderving te beperken. Er gelden wel enkele voorwaarden voor de terrasverruiming. Zo moet er bijvoorbeeld eerst een plan voor uitbreiding ingediend worden bij de gemeente en moet er draagvlak voor het plan zijn bij bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de geplande uitbreiding van het terras. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van de horecaondernemer. Als een plan voor terrasverruiming is goedgekeurd, krijgt de horecaondernemer een tijdelijke gedoogbeschikking.

 

Zoals u weet, wordt op de zaterdagen ook de markt op de Plantage gehouden. In de huidige opzet levert dit ruimtegebrek op, want zowel de terrassen als de marktkramen moeten ruim opgesteld worden om te voldoen aan de 1,5 meter afstandseis. De gebruikelijke zomeropstelling van de markt biedt geen oplossing vanwege de afstandseisen. Het deel van de Oudestraat en de Vispoort waar de markt in zomeropstelling staat, zijn bovendien al erg drukke punten in de binnenstad. De gemeente heeft daarom in goede afstemming met marktkooplieden en horecaondernemers de mogelijkheden verkend om de markt te verplaatsen en de terrassen uit te breiden. De Nieuwe Markt wordt door alle partijen als meest geschikt alternatief gezien voor het houden van de markt.

 

Wij beseffen dat deze tijdelijke maatregelen mogelijk enige hinder veroorzaakt voor u als binnenstadsbewoner veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. We houden deze situatie nauwlettend in de gaten en nemen zo nodig aanvullende maatregelen.

 

De verplaatsing van de markt en verruiming van de terrassen gelden in eerste instantie tot tenminste 1 september. Het is afhankelijk van de verdere versoepeling van de landelijke maatregelen of die periode verlengd wordt of juist ingekort. Mocht u toch ernstige hinder ondervinden vanwege deze maatregelen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon: 14038.

 

We vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Kampen