De wijkvereniging is geen voorstander opheffen parkeerfonds binnenstad.

Afgelopen vrijdag stond er in de Stentor dat het college voornemens is het parkeerfonds op te heffen. Hierin wordt gesteld dat het parkeerfonds inmiddels achterhaald zou zijn, wij delen die mening niet. Het fonds werkt niet belemmerend maar leert ons zorgvuldig omgegaan met de binnenstad. Ons grootste visitekaartje.

  

“We zitten op goud” gaf de voorzitter van de OVK afgelopen donderdag nog in diezelfde krant aan. Daar zijn we het volkomen mee eens. Het wordt tijd dat we gaan poetsen maar we moeten er wel voor waken dat er niet met een bot mesje steeds wat van het goud afgeschraapt wordt.

Tijdens onze  ledenvergadering in maart dit jaar gaf Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel een lezing over mogelijke toekomstscenario’s voor de Kamper Binnenstad. Hij stelde daar de aanwezigen de vraag:  Zijn er los van de ontwikkelingen in de detailhandel en de vele genoemde kansen ook bedreigingen voor de binnenstad? Vanuit de aanwezigen werd de tendens genoemd van het opsplitsen van woningen in kleine wooneenheden. Dit gebeurt de laatste tijd weer zo veel dat er risico’s aan kunnen gaan  kleven. Voor veel huurders en kopers zal de intentie zijn er maar voor een bepaalde tijd te wonen. Er is vaak niet speciaal voor de binnenstad gekozen  maar enkel voor een goedkope woonruimte. De binding met de binnenstad zal daardoor mogelijk wat minder zijn.

Er bereiken ons steeds meer berichten dat er spanningen ontstaan. Het dumpen van huisvuil, de hondenpoep, parkeerdruk en het blokkeren van trottoirs door geparkeerde fietsen. Veranderingen die waargenomen worden en mogelijk verband houden met bovenstaande. Het gebrek aan binding met de directe leefomgeving. Met nog meer kleine wooneenheden, door het wegvallen van  het parkeerfonds, verwachten wij een verdere verslechtering van de situatie. De balans raakt zoek.

Ook begin jaren 80, de tijd waarin men via stichting Stadsherstel vele panden weer voor bewoning geschikt maakte, was er aandacht voor de juiste balans. Rob Busser, indertijd verantwoordelijk ambtenaar voor de Monumentenzorg in Kampen, gaf in een evaluatierapport aan dat er ook gezinswoningen gerealiseerd gingen worden. Dit om te voorkomen dat de samenstelling van de binnenstadsbevolking door alle nieuwe één- en tweepersoonshuishoudens te eenzijdig zou worden…...

 

We begrijpen volkomen dat er ingezet moet worden op een positiever vestigingsklimaat voor ondernemers.  De oplossing zal volgens ons dan ook gevonden moeten worden in het evalueren van de huidige regels rondom het parkeerfonds. Er zal sinds de invoering in 2001 vast wel een en ander veranderd zijn maar het doel moet nagestreefd blijven worden: Een aantrekkelijk binnenstad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Tegenwoordig heet dat in termen van citymarketing het streven naar “a better Place to Be”. Belangrijk aspect hiervan is het verbeteren van de leefbaarheid.

 De wijkvereniging is er, vanwege het kaderstellende karakter, dan ook voorstander van om de herziening van het parkeerfonds te betrekken bij het nieuwe plan voor de Verkeerscirculatie en Parkeren. Het plan voor de Kamper binnenstad waarvan een tussenstand maandagavond 10 oktober in de commissie RO besproken wordt. 

 

 

Het rapport van het Trendbureau is overigens nog steeds hier online te vinden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0