Wijkvereniging baalt van procesgang rondom sloop oude zwembad.

Maandagavond 29 mei behandelt de commissie RO een voorstel om, tegen alle gemaakte afspraken in, toch niet het gehele zwembad te slopen en daarmee voor een deel van het vrijkomende Groene Hart al een inrichting af te dwingen.

Het besluit gaat enkel over het gebouw maar we gaan er niet vanuit dat de gebruikers deze via de lucht gaan bereiken. Er zal een toegang gerealiseerd moeten worden.

Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan Groene Hart 2013” heeft de raad vastgesteld:

“Het bestemmingsplan biedt enkel het planologisch kader waaraan getoetst moet worden bij een herinrichting van het Groene Hart. Door de gemeente wordt nagedacht over een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart wanneer straks het nieuwe zwembad is gerealiseerd en het huidige zwembad is afgebroken. Bij de vorming van dit inrichtingsperspectief worden de maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het Groene Hart, betrokken, alsmede andere belanghebbenden zoals de wijkverenging Binnenstad, het Bomenmeldpunt en de Natuurvereniging IJsseldelta.”

 

Afgelopen jaren zijn er door ‘de bewoners’ van, met andere betrokkenen bij, het Groene Hart diverse bijeenkomsten georganiseerd. In totaal 14 organisaties zochten de verbinding omdat vanuit de gemeente het initiatief om te komen tot een inrichtingsperspectief uitbleef.

 

Het kan voorkomen dat er vooruitlopend op het inrichtingsperspectief, door een ontstane urgentie, op onderdelen ontwikkelingen plaatsvinden.

Dit heeft wethouder Meijering, met betrekking tot de huisvesting van de Duik- en Zwemvereniging, ook altijd al richting de wijkvereniging aangegeven.

In juni 2016 gaven betrokken organisaties daarom, tijdens een bijeenkomst bij De Oester, ook al commitment aan het verplaatsen van de units naar de directe nabijheid van het nieuwe zwembad. Het plan van de gemeente voor de ruimtelijke inpassing had draagvlak.

 

Het raadsvoorstel over behoud van een deel van het oude zwembad kwam voor ons, en veel andere verenigingen, vorige week echter als een verrassing. (Zelfs het aanspreekpunt voor de 14 verenigingen was hiervan niet op de hoogte.) Het heeft ons verrast dat urgentie ook betekent dat dit dan ook volledig buiten de procesafspraken met de raad (zie cursieve tekst) om gaat.

Pas na een besluit over sloop of niet sloop worden de gebruikers van het Groene Hart weer betrokken bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan..…..zo valt in het voorstel voor de commissie te lezen.

 

‘We hebben overigens van diverse kanten begrepen dat de zwemvereniging al lang afscheid heeft genomen van het plan vanwege de risico’s die er aan kleven’

 

Ook op 13 mei jl. is dit ‘dilemma’ met de aanwezigen op de matig bezochte debat-bijeenkomst van de gemeente gedeeld. Net als de overige besproken dilemma’s heeft de samenleving daar tijdens de bijeenkomst van 24 november 2016 (enquete) al een duidelijke mening over laten horen. In onze ogen waren het dan ook enkel dilemma’s over dat waar de gemeente en de samenleving over van mening blijven verschillen. Het blijft blijkbaar lastig de visie/plannen van de ambtenaren te combineren met de participatiesamenleving die de raad voor ogen staat.

Al beweerde de wethouder dat dit niet het geval was.

 

Het buiten de procesafspraken en de andere organisaties om regelen van dit voorstel door de gemeente en de duikvereniging stoort ons.

Als de gemeente de participatie zo hoog in het vaandel heeft dan werken dit soort onderonsjes niet echt mee. En het pas weer laten meedenken zodra er voor de gemeente de belangrijkste besluiten zijn genomen ook niet. 

  

We hopen dan ook dat er vanuit de commissie RO gevraagd gaat worden aan het college waarom de units niet meer naar de directe nabijheid van het zwembad verplaatst mogen worden.

Daarover bestond immers commitment, een breed maatschappelijk draagvlak...

Download
Uitkomsten enquete publieksbijeenkomst
20161127 Resultaten enquette bijeenkomst
Adobe Acrobat document 900.6 KB
Download
Verslag publieksbijeenkomst
20161127 Verslag bijeenkomst Stadspark K
Adobe Acrobat document 127.8 KB
Download
Raadsvoorstel commissie RO niet slopen deel zwembad
2017_Raadsvoorstel_(her)huisvesting_Duik
Adobe Acrobat document 171.1 KB