Gemeenteraadsverkiezingen 2014

foto: bojangles
foto: bojangles

Afgelopen december hebben we het al eens onder de aandacht gebracht, de wijkvereniging was toen bezig met het formuleren van 10 vragen aan de partijen die op 19 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn er 9 geworden en deze zijn ruim  2 weken geleden aan de partijen verzonden. De eerste antwoorden zijn binnen, en de laatste verwachten wij uiterlijk de 28e te ontvangen.

De resultaten zullen wij de eerste week van maart via deze website met u delen.

 

Hieronder de brief zoals deze naar alle partijen is verzonden.

 


 

Geachte partij,

 

De wijkvereniging Binnenstad Kampen streeft er naar om de bewoners van de wijk zoveel mogelijk te informeren over wat er in de binnenstad gebeurt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat in een tijd van burgerparticipatie, tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook  thema’s  worden belicht waar men direct mee te maken heeft. Dit heeft ons doen besluiten een aantal vragen te formuleren die betrekking hebben op de binnenstad.

 

Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 ontvangen deze vragen met het verzoek om deze te beantwoorden en uiterlijk 28 februari 2014 terug te mailen naar info@binnenstadkampen.nl. In de daarop volgende week gaan wij de antwoorden, per vraag, bundelen en plaatsen op onze website. Mocht u tussentijds vragen hebben kunt u dit mailadres ook gebruiken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de wijkvereniging Binnenstad

 

 

 

1.    Fietsverbindingen. Om vanuit de binnenstad station Zuid via de kortste route te bereiken met de fiets dient men de weg goed te kennen. Vaak dient men van richting te veranderen en gaten in de weg te ontwijken. Zijn partijen voornemens de komende periode aandacht te schenken aan het verbeteren van de fietsverbindingen binnen Kampen? Zou een hoofdfietsnetwerk gerealiseerd kunnen worden?

 

2.    De reconstructie van de Ebbingestraten was lange tijd uitzichtloos, nu moet de uitvoering in 2015 plaats gaan vinden. Het is een racebaan met slechte bestrating waardoor het ook voor fietsers niet meer veilig is. Wilt u zich blijven inzetten voor de uitvoering van de reconstructie in 2015? En dat niet in de nieuwe meerjarenbegroting juist hier financiële ruimte wordt gezocht?

 

3.    Het benedenstroomse deel van de IJsselkade is jaren geleden ingericht als 30-km zone. Wat is het idee van de partijen over het bovenstroomse deel? Wat zijn de bezwaren om dit niet uit te voeren?

 

4.    Leegstand van het maatschappelijke vastgoed, heeft de gemeenteraad daar nog de regie in? Op welke wijze wil uw partij in de toekomst borgen dat nog meer (van oorsprong) gemeentelijke en andere beeldbepalende panden in de binnenstad na verkoop, zonder enige inspanningverplichting tot behoud, verloederen.

 

5.    Het “Buurt aan zet”-project loopt af, maar komt er een vervolg? Hebben de partijen oog voor en contact met de sociaal zwakkeren die de laatste jaren, sinds het verdwijnen van de academies, veelal de studentenkamers in de binnenstad bewonen?

 

6.    Er is nieuw parkeerbeleid uitgezet, maar hoe houdt de raad de praktijk in de gaten? Welke ontwikkelingen zijn er de komende jaren te verwachten qua parkeervoorzieningen in of rondom de binnenstad?

 

7.    Afvalscheiding. Onder andere in het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2014 “duurzamer, niet duurder”…. wordt gesproken over het ontmoedigen van restafval. Dit kan door de service op restafval te verlagen, preventiemogelijkheden aan te geven en de financiële prikkel op te voeren: de vervuiler betaalt.

 

De Brug 29 mei 2013 Het college moet nog een oplossing vinden voor bewoners van hoogbouw en de bewoners in het buitengebied. Zij kunnen op dit moment hun gft-afval niet aanbieden.(gemakshalve gaan wij er vanuit dat hiermee ook de binnenstad bedoeld wordt.)

 

De Brug 19 juli 2013:In de binnenstad en andere gebieden waar weinig ruimte is voor rest-containers probeert de gemeente zoveel mogelijk gebruik te maken van ondergrondse containers. Hier kunnen burgers hun afval aanbieden wanneer ze willen.

 

De wijkvereniging is benieuwd welke maatwerkoplossing de partijen bedacht hebben of gaan bedenken voor de binnenstad. Hoe denkt men in de binnenstad zo duurzaam mogelijk, richting de 65% hergebruik, in te zamelen, en niet duurder te maken. Een financiële prikkel lijkt ons door ontbreken van de voorzieningen (bijv.voor  GFT-afval) niet op z’n plaats.

 

8.    De wijkvereniging is actief bezig met het vergroenen van de binnenstad. Op welke wijze is de invloed van de partijen zichtbaar als het gaat om het vergroenen in de binnenstad?

 

9.    Regelmatig komt het voor dat belangenbehartigers, zoals Natuurvereniging IJsseldelta, het Bomenmeldpunt  en de wijkvereniging elkaar benaderen om van gedachten te wisselen over plannen in het Groene hart en Plantsoen. Dit leid vaak tot bezwaren, veelal omdat men in het voortraject niet (tijdig) is ingelicht. Een en ander werkt soms vertragend op de uitvoering of plannen worden niet uitgevoerd. Dit kost onnodig geld en inzet.  Zou uw partij iets zien in een klankbordgroep voor het Groene hart en het Plantsoen, waarin bovengenoemde partijen en de gemeente, als ook de “bewoners” als bijvoorbeeld het zwembad, ’t Ukien en de kinderboerderij zitting hebben? Een soortgelijke Klankbordgroep voor de Binnenstad heeft haar nut reeds bewezen..