17 mei debat over behoud Groene Hart

Staan bestaande toezeggingen en afspraken op de tocht?

De wijkvereniging heeft altijd achter het “10-puntenplan voor het Groene Hart”, een burgerinitiatief uit 2007, gestaan en dit ook uitgedragen. Een plan  waarvan veel overgenomen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014.

 

Voor de verplaatsing van het zwembad is afgesproken dat er gronden uitgeruild gingen worden.  Nu het nieuwe zwembad er staat wil het college, tegen alle afspraken in en strijdig met het bestemmingsplan, toch  delen van het oude zwembad laten staan ten behoeve van verenigingen.

De wijkvereniging is voor het volledig verwijderen van het oude zwembad en het weer toevoegen aan de openbare ruimte. Een deel van het oude zwembad past daar in onze ogen niet in. Dit hebben we tijdens de bijeenkomsten vooruitlopend op de planvorming afgelopen jaar altijd uitgedragen. (zie hier en hier) Tijdens de ledenvergadering afgelopen maart hebben we onderstaande stellingen nog eens aan de leden voorgelegd. Op de eerste stelling kwam een volmondig Ja, en van de tweede stelling vond 90% van de aanwezigen dat ‘afspraak is afspraak’ de koers moest zijn.

 

Vorig jaar is er commitment vanuit heel veel verenigingen toegezegd aan de duik- en zwemvereniging voor het verplaatsen van hun onderkomen naar de directe nabijheid van het nieuwe zwembad. Deze plek is ze ook eerder toegezegd door de gemeente. Omdat er geen financieel voordeel te behalen valt (bron raadsvoorstel) uit het behoud van een deel van het oude zwembad snapt de wijkvereniging niet waarom de gemeente toch met dit voorstel komt.

 

 

 

Kom daarom allemaal op 17 mei aanstaande om 19:30  woensdag 17 mei in 't Ukien aan de Korteweg 4. En laat uw mening horen over de toekomst van het Groene Hart, de tuin en recreatieve ruimte voor veel binnenstadbewoners en de rest van de stad.

Aanvang 19:30 uur, (inloop 19:00 uur)

Zie voor verdere info het nieuwsbericht van RTVIJsselmond hieronder.

(tekst overgenomen van: http://www.rtvijsselmond.nl/nl/nieuws/groene-hart-debat-op-17-mei/)

De gemeente Kampen organiseert op woensdag 17 mei voor alle inwoners een debat over de herinrichting van het Groene Hart. Er zijn de afgelopen periode veel ideeën en wensen gepresenteerd door verenigingen en organisaties die gevestigd zijn in het Groene Hart en ook door inwoners. De gemeenteraad wil, voordat ze een aantal belangrijke keuzes maakt, nog een keer in gesprek met de inwoners. Bent u betrokken bij het Groene Hart? Praat dan mee tijdens het Groene Hart-debat!

 

Over de herinrichting van het Groene Hart wordt al enkele jaren gesproken. Met de ingebruikname van het nieuwe zwembad begin dit jaar en de sloop van het oude zwembad in de loop van dit jaar, komt een groot gedeelte van het Groene Hart beschikbaar dat opnieuw ingericht moet worden en waar (nieuwe) functies een plaats kunnen krijgen.

Er zijn genoeg ideeën en wensen, maar die kunnen niet allemaal worden gerealiseerd. Sommige wensen en ideeën zijn niet in te passen in het Groene Hart, kosten teveel geld of ze conflicteren met andere functies in het Groene Hart. Tijdens het debat gaat vooral gesproken worden over de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden, zoals de ontsluiting voor het autoverkeer, het verplaatsen van de camperparkeerplaats en de invulling van de vrijkomende gronden van het oude zwembad met ligweiden. De verdere uitwerking volgt later.

Wethouder Geert Meijering: “De gemeente hecht grote waarde aan een gedragen plan door de inwoners. Het Groene Hart is er voor iedereen. Men moet er kunnen sporten, recreëren, bewegen maar ook natuurbeleving en –educatie zijn belangrijk. De gemeente staat positief tegenover de wensen die de verenigingen en organisaties hebben die nu in het Groene Hart gevestigd zijn. Ze moeten wel passen binnen de randvoorwaarden die we gezamenlijk vaststellen.”

Er moet gekeken worden of er ruimte is voor nieuwe functies in het Groene Hart en met name op welke wijze het gebied van het oude zwembad met ligweiden heringericht kan worden.

Datum en locatie

Het debat vindt plaats op woensdag 17 mei in 't Ukien aan de Korteweg 4 in Kampen.

Programma

 • 19.00 uur        inloop
 • 19.30 uur        start van het debat. Een discussie over vier stellingen:
  • Het Groene Hart wordt autoluw (bespreekpunten o.a. wijziging van de ontsluiting naar Flevoweg/Korteweg, camperplaatsen verplaatsen).
  • Het Groene Hart moet zo natuurlijk mogelijk worden ingericht (parkachtig karakter herstellen, open velden, voedselbos).
  • Het Groene Hart is er voor alle inwoners van Kampen (meer ruimte voor spel/sport en bewegen en cultuur, inrichting terrein oude zwembad/ligweide).
  • De gevestigde verenigingen in het Groene Hart bepalen mede het karakter van het Groene Hart (duik- en zwemclub in de vergaderruimte van het oude zwembad, zoveel mogelijk openbaar terrein, voor iedereen toegankelijk).
 • 21.30 uur        afsluiting van het debat met een drankje


Iedere stelling wordt ingeleid door een inhoudelijk deskundige. Het uitgangspunt is de informatie die tijdens de eerdere bijeenkomsten is opgehaald en de kaders die eerder zijn gesteld door de gemeente. De afgelopen jaren zijn er al veel ideeën en verbetersuggesties opgehaald. Dat is een mooie opbrengst. Tijdens het Groen Hart-debat komen zowel de ideeën als de knelpunten aan bod.

Reactie schrijven

Commentaren: 0